Profil absolventa EKDD

Absolvent, důkladně seznámený s podstatnými, historicky orientovanými pohledy evropských kulturních a vzdělanostních dějin, dějin umění, literatury a religiosity se orientuje v základních charakteristikách evropského myšlení, což je potřebné především pro kvalifikovanou práci v kulturně politickém managementu státního i nestátního sektoru v ČR i v zahraničí, v široce chápaných médiích a nakladatelské praxi, v specialisované školské práci (kulturní integrace vnitro- i mimoevropských migrantů) a dalších odvětvích, která jsou v kontaktu s evropskými institucionálními strukturami. Absolvent má znalosti a dovednosti, které mu umožňují hlubší porozumění sémiotickému systému komunikace v Evropské unii. Taktéž je schopen přesvědčivě a logicky mluvit a psát s ohledem na cílové publikum a zároveň si je vědom vědecké zodpovědnosti za svou komunikaci. Absolvent se vyznačuje přiměřenou flexibilitou, aby se mohl přizpůsobit specifickým požadavkům pracovních nároků a uplatnit se tudíž v médiích, na vyšších stupních státní správy i v mezinárodních strukturách, ve školství a kulturních institucích.


Specifická konstrukce oboru umožní, aby studenti dobře poznali jak slovesnou, tak i vizuální komunikaci a uměleckou tradici, včetně jejich ideového a duchovního základu (tedy nejen tradičních náboženství, ale i moderních nacionalismů a dalších ideologií), a pochopili zvláštní možnosti obou při utváření a zprostředkování duchovního obsahu evropského myšlení a dějin dnes i v budoucnosti.


V základních povinných kurzech si studenti utřídí informace, které dosud z kulturních a duchovních dějin nabyli, a zároveň získají intelektuální nástroje pro pochopení struktur a vzájemných spojitostí různých oblastí umělecké a duchovní kultury. V rámci povinného diplomního semináře a dalších povinně volitelných předmětů si studenti rozšíří jak věcné, tak metodické vědomosti a naučí se je aplikovat na konkrétní příklady a situace.


V rámci povinně volitelného Výjezdového semináře se setkají s praxí v institucích, jejichž činnost je s kulturními a duchovními dějinami spojena, seznámí se s hmotně konkrétními památkami a naučí se základům týmové práce a pedagogického (andragogického) předávání nabytých poznatků a dovedností. Při prezentacích v rámci celého studia si studenti osvojí schopnost přesvědčivého, logicky konstruovaného a věcně přesného vyjadřování v ústní podobě, při psaní diplomové práce v podobě písemné.
Poslední změna: 22. listopad 2018 10:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Evropské kulturní a duchovní dějiny

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám